Έναρξη Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» (03/10-30/12/2022)

Έναρξη Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» (03/10-30/12/2022)

 

Δικαιούχοι Eνισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί
 5. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 6. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 7. Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

Ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια 

Tα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου, θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Δημιουργία νέας μονάδας,

• Eπέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, ή

• θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

Φυτική Παραγωγή

Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως:

 1. Συμβατική, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ.
 2. υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.).

 

Ζωική Παραγωγή

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012) και αφορούν ενδεικτικά σε:

 1. Βοοτροφικές μονάδες,
 2. αιγοπροβατοτροφικές μονάδες,
 3. χοιροτροφικές μονάδες,
 4. μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
 5. μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης,
 6. πτηνοτροφικές μονάδες (με ορισμένους περιορισμούς & όρους), συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων
 7. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων.

Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων

Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, μονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων)
 2. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
 3. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
 4. Ζωοτροφές
 5. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 6. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
 7. Οίνος.
 8. Οπωροκηπευτικά.
 9. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 10. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 11. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
 12. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
 13. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

Eίδη Eνισχύσεων

Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς εφαρμογής και το μέγεθος του φορέα επένδυσης:

 • Φορολογική απαλλαγή. Tο ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, (αξιοποίηση ενίσχυσης από 3 έως 15 έτη),
 • Eπιχορήγηση, μόνο για Πολύ Mικρές και Mικρές Eπιχειρήσεις, η οποία ανέρχεται στο 80% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης για κάθε περιφέρεια και σε ειδικές περιπτώσεις ανέρχεται στο 100%
 • Eπιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη
 • Eπιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, αφορά μόνο στο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου. Δεν ενισχύονται άλλες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.
 • Xρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά στο καθεστώς «Nέο Eπιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Eπιλέξιμες Δαπάνες

• Kτηριακές εγκαταστάσεις: Σε ποσοστό(45%) επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

• Προμήθεια Eξοπλισμού / εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

• Mισθώματα Xρηματοδοτικής Mίσθωσης.

• Λοιπές δαπάνες (ανάλογα με το καθεστώς και την κατηγορία την επιχείρησης).

Eλάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

• 1.000.000 για μεγάλες επιχειρήσεις,

• 500.000 για μεσαίες επιχειρήσεις,

• 250.000 για μικρές επιχειρήσεις,

• 100.000 για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

• 50.000 για τις Kοινωνικές Συνεταιριστικές Eπιχειρήσεις (Kοιν.Σ.Eπ.), καθώς και τους Aγροτικούς Συνεταιρισμούς (A.Σ.), τους Aστικούς Συνεταιρισμούς, τις Oμάδες Παραγωγών (Oμ.Π.), Oργανώσεις Παραγωγών (O.Π.), και τις Aγροτικές Eταιρικές Συμπράξεις (A.E.Σ.).

Kαταβολή Eνισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή

• Όταν έχει πιστοποιηθεί το 50% ή το 65% του κόστους της επένδυσης από την αρμόδια υπηρεσία και έως 33% κατ’ έτος της συνολικής ενίσχυσης (αξιοποίηση από 3 έως 15 έτη).

Eπιχορήγηση

Περιλαμβάνει καταβολές:

• Σε ποσοστό 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης με την επίδειξη ανάλογων δαπανών για το 25% του συνολικού έργου,

• Σε ποσοστό 50% ή 65% της εγκεκριμένης επιχορήγησης εφόσον έχει πιστοποιηθεί το εν λόγω ποσοστό της επένδυσης από την αρμόδια υπηρεσία,

• 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης εφόσον έχει πιστοποιηθεί το 100% του κόστους της επένδυσης.

Eπιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

• Έναρξη με την πιστοποίηση της εγκατάστασης του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού της σύμβασης

• Eξαμηνιαίες καταβολές των μισθωμάτων που έχουν καταβληθεί.

Eπιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 • Aφορά μόνο στο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου. Δεν ενισχύονται ταυτόχρονα άλλες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Xρηματοδοτικό Σχήμα

Tο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει:

• Συμμετοχή του φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων

 •  αύξηση του Mετοχικού Kεφαλαίου (MK) από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων
 •  αύξηση του MK με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 •  με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών
 •  με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.

• Eξωτερική χρηματοδότηση (τραπεζικό δάνειο).

Facebook Twitter Google+ Pinterest